Şartlar ve Koşullar

Şartlar & Koşullar
E-TİCARET PAZARYERİ KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda tanımlandığı şekilde Biblocu.net E-ticaret Abonelik Sistemi’nin kullanıcısı olan Madde 2’deki ALICININ ve FATURA BİLGİLERİ altında tanımlanan gerçek ya da tüzel kişinin (kısaca “SATICI” olarak anılacak) ile merkez adresi  / Gaziantep  – Türkiye olan Biblocu.net Web Hizmetleri (kısaca “Biblocu.net” olarak anılacak) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Biblocu.net ve SATICI ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Biblocu.net;

Unvanı: Biblocu.net Web Hizmetleri
Adresi: / Gaziantep – Türkiye
E-posta Adresi: info@biblocu.net
Banka Hesabı: 
 

SATICI;

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
E-Posta Adresi:
Banka Hesabı:
Mersis Numarası:

“Alıcı”: Biblocu.net ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve SATICI tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi,

“Destek Hizmeti”: Biblocu.net tarafından SATICI’nın kullanımına sunulan panelde ve sistemde yaşanan arızaların, aksaklıkların ve sıkıntıların giderilmesi için sağlanacak olan e-posta destek hizmeti,

“Hizmet” Alıcı ve SATICI’nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Biblocu.net tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

“Kayıtlı Elektronik Posta”: Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli,

“Kişisel Veri”: Kanun’da kendisine atfedildiği şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veriyi

“Merkez Adresi”: Tacirler için ticaret siciline tescilli adresi, esnaflar için iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf olmayanlar için ise yerleşim yeri adresi,

“Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Numarası”: İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numara,

“Satıcı”: Biblocu.net tarafından sağlanan Hizmet’i kullanmak suretiyle abonelikli mal ve/veya hizmet satan, tüzel kişi, gerçek kişi esnaf veya tacir ya da bu sıfatları haiz olmayan bir gerçek kişi,

“Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket”: SATICI tarafından satılan mal ve/veya hizmetler karşılığında Alıcı’dan tahsil edilen bedeli işbu Sözleşme kapsamında SATICI’dan tahsil edilecek komisyon düşüldükten sonra ödeme hizmet sağlayıcısı olarak SATICI’ya aktarılmasına ilişkin hizmetleri sağlayan Biblocu.net’ın anlaşmalı olduğu şirket,

“Özel Nitelikli Kişisel Veri”: Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

“Pazaryeri / Websitesi”: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyetin yürütüldüğü ve verilerin sayısallaştırılarak depolanmasının, işlenmesinin, saklanmasının ve iletilmesinin sağlandığı elektronik ortam,

“Mağaza”: Biblocu.net’ın Websitesi üzerinde Biblocu.net prosedür ve kurallarına uygun olarak SATICI’ya tahsis etmiş olduğu ve SATICI’nın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin abonelik satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

“Satıcı Sayfası”: SATICI’nın Biblocu.net tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece SATICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme kapsamında SATICI’nın, www.alsemotor.net alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformu üzerinden Hizmet’i kullanarak dilediği mal ve/veya hizmeti satması sağlanmaktadır. Biblocu.net ise işbu Sözleşme uyarınca Hizmet’i SATICI’nın hizmetine ve kullanımına sunmaktadır.
Biblocu.net, www.alsemotor.net alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Biblocu.net, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
İşbu Sözleşme uyarınca SATICI, Biblocu.net tarafından yönetilmekte olan www.alsemotor.net alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Mağaza’dan satış yapmak, Biblocu.net ise SATICI’nın kendisine ödeyeceği bedel karşılığında Hizmet’ten SATICI’yı faydalandırmak istemektedir.
İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde Biblocu.net ya da Biblocu.net’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, SATICI’nın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
Bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Biblocu.net tarafından SATICI’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. SATICI ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Biblocu.net işbu ticari faaliyette sadece, SATICI’ya Mağaza açma ve bu Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. SATICI, Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
SATICI, bu Sözleşme kapsamında “SATICI” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve SATICI Sayfasına yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. SATICI tarafından belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Biblocu.net’ın SATICI’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen SATICI, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında SATICI tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat SATICI sorumlu olacaktır. SATICI, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Biblocu.net nezdinde SATICI’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.
SATICI ile Biblocu.net arasındaki işbu Sözleşme SATICI’nın Sözleşme içeriğini internet ortamında kabul edip yukarıda belirtilen Biblocu.net tarafından onaylanma işleminin tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, SATICI ve/veya Biblocu.net tarafından Sözleşme’ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Tarafların Sözleşme’de belirtilen tüm koşulları zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır. Karşılıklı hak ve yükümlülükler SATICI’nın onay başvurusunun Biblocu.net tarafından kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme’nin tarihi ve zamanı, Sözleşme’nin teşekkül ettiği tarih ve zamandır.
SATICI, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Biblocu.net’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.
4. HİZMET’İN KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR VE KOŞULLAR

Hizmet tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde SATICI tarafından kullanılan bir sistemdir.
SATICI’nın kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım ortamları) oluşacak yazılım, bilgisayar, donanım, işletim sistemi gibi tüm eksiklik, aksaklık ve arızaları gidermek SATICI’nın yükümlülüğündedir.
SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; abone ve sipariş yönetimine erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. SATICI’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen SATICI’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
SATICI, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Biblocu.net ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Biblocu.net, herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın ve SATICI’nın önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznine gerek olmaksızın SATICI’nın Biblocu.net’ın SATICI’sı olduğunu kamuya ve üçüncü kişilere her türlü basın ve yayın organları ve internet araçlarını kullanmak suretiyle açıklamaya, SATICI’nın ismini, ticari unvanını, markasını, logosunu ve sunmuş olduğu mal ve/veya hizmetlerle ilgili bilgileri kendi reklamlarında, her türlü internet sitesinde, tanıtımlarında ve diğer her türlü pazarlama platformlarında yayımlamaya, açıklamaya, sunmaya ve göstermeye yetkisi olduğunu, SATICI tüm bunlara peşinen muvafakat gösterdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.
Biblocu.net SATICI’ya sunduğu Hizmet için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi ve/veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurum ve kuruluşların yüklendikleri hizmetleri işbu Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmemesinden, eksik olarak yerine getirmesinden ve bu kapsamda doğabilecek zararlardan Biblocu.net hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda 12. Madde uygulanır.
Biblocu.net’ın işbu Sözleşme’den doğan yegâne yükümlülüğü Hizmeti SATICI’nın kullanımına ve hizmetine sunmaktadır. SATICI, kendisi ile Alıcı arasında gerçekleşen elektronik ticaretin operasyonel kısmı (malın satışı, gönderilmesi, teslimi vb.) içeriği ile ilgili ve SATICI ile Alıcı arasında yapılması gereken SATICI’nın sattığı hizmet, servis ya da malın hukuki sorumluluğu ve çerçevesini tanımlayan tüm sözleşmeler ile ilgili doğrudan ve/veya dolaylı olarak Biblocu.net’ın hiçbir surette hukuki, mali ve benzeri konularda sorumluluğunun söz konusu olmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul ve beyan eder.
Biblocu.net Hizmet’in SATICI’nın hizmetine sunulması sırasında meydana gelen kısmen ve/veya tamamen, sürekli ve/veya süreksiz olan eksiklikten, aksaklıktan, bozulmadan ve diğer bütün nedenlerden ötürü Alıcı’nın (siparişin geç teslim alınması, siparişin hiç teslim edilememesi vb. nedenlerle) zarara uğraması halinde, vuku bulan zararlardan Biblocu.net hiçbir surette sorumlu olmamakla beraber SATICI Alıcı’nın zararlarının tazmin edilmesi hususunda yegâne sorumlu olacak kişidir.
İşbu Sözleşme kapsamında SATICI’nın hizmetine sunulan Hizmet’in kapsamı ve içeriği teknik gereksinimler, ticari gereksinimler, pazar araştırmaları, satış politikaları, teknolojik gelişmeler, araştırma faaliyetleri, mevzuatsal gereklilikler ve sair bütün nedenlere dayanılarak Biblocu.net tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan ve Biblocu.net’a herhangi bir ek sorumluluk getirmeksizin kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz olacak şekilde genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir ve/veya daraltılabilir. Biblocu.net, yaptığı değişiklikleri e-posta yoluyla SATICI ile paylaşır. SATICI, Hizmet kapsamında yapılacak bütün değişikliklere peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat vermektedir.
Biblocu.net teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre içerisinde SATICI’nın hizmetine sunduğu Hizmette toplamda bir defada 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. Bu gibi kesintiler sırasında SATICI bilgilendirilmesi e-posta yoluyla yapılır. Bu kesintilerin işbu maddede sayılan şartlar altında gerçekleşebileceğine SATICI peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Biblocu.net bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik imkanlar el verdiği ölçüde gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya iyi niyet kuralları çerçevesinde özen gösterecektir. SATICI teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle herhangi bir nam ve ad altında Biblocu.net’dan tazminat talebinde bulunamaz.
Biblocu.net SATICI’larına Destek Hizmeti vermektedir. Biblocu.net, SATICI tarafından kendisine iletilen sorun ve/veya şikâyetlere, söz konusu sorun ve/veya şikâyetin kendisine iletilmesinden itibaren 48 saat (2 iş günü) içerisinde cevap verecektir. Ancak bu sürenin teknik ve sair her türlü nedenlerle 48 saati aşabileceğine SATICI peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat vermektedir. Verilen Destek Hizmeti dışında Biblocu.net’ın herhangi bir çağrı merkezi işletme, işlettirme ve/veya benzer bir SATICI hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Verilen Destek Hizmeti dışında Biblocu.net’ın, ileride çağrı merkezi işletmesi halinde bu şekilde vereceği hizmetten SATICI ücret ödemeden faydalanabilecektir.
SATICI, Biblocu.net’ın dilediği bir zamanda, haklı nedene dayanarak ve e-posta vasıtasıyla bildirimde bulunarak SATICI’nın hizmetine sunulan Hizmet’in kullanımını süreli veya süresiz ve/veya kısmen veya tamamen askıya alabilme, iptal edebilme, durdurabilme veya kaldırabilme yetkisinin saklı olduğunu ve buna peşinen muvafakat gösterdiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI’nın, Hizmet dolayısı ile gönderebileceği e-posta içeriklerinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, gönderilerde kullanılan içerikten dolayı Biblocu.net’ın hiçbir sorumluluk kabul etmediğini bilmekte olup, Hizmet dolayısıyla Alıcılara veya 3. şahıslara göndereceği e-postaların içeriğini amacı dışında kullanıp; kendi müşterilerinin/alıcılarının verilerini çalma, dolandırıcılık girişiminde bulunma, Biblocu.net ve/veya hizmet verdiği diğer şirketlere yönelik zarar verici içerikler kullanma ve benzeri sayılabilecek diğer davranışlarla Biblocu.net’a ve/veya Biblocu.net’ın hizmet sunduğu diğer firmaları zarara uğratması durumunda sebep olduğu doğrudan /dolaylı zararın tamamını gayri kabili rücu olarak nakden ve defaten karşılamakla yükümlüdür.
SATICI, Biblocu.net Websitesini kullanarak göndereceği e-postaların içeriğini amacı dışında kullanması ve Biblocu.net platformu üzerindeki kendi sistemine zarar vermesi durumunda, Biblocu.net’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
SATICI, Biblocu.net Platformu’nun sağladığı özellikleri, entegrasyonları ve eklentileri amacı dışında kullandığı takdirde Biblocu.net’ın derhal Hizmetinin kullanımını sona erdirme hakkı saklıdır. Bu sebeple SATICI Biblocu.net’a karşı Hizmet’i kullanamadığını, zarara uğradığını ve benzeri sebepler ileri sürerek herhangi bir talepte bulunamaz.
Biblocu.net, SATICI’ya sağladığı Hizmet’e gelen trafik ve dönüşüm verilerini takip edebilmek amacıyla sistemin SATICI’nın gizli bilgilerini ifşa etmeyecek şekilde gerekli gördüğü araçlar ile ilgili kod ve takip araçlarını ekleme haklarını saklı tutar.
SATICI, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. SATICI, hiçbir surette Biblocu.net kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
5. SATICI TARAFINDAN ÖDENECEK BEDEL

5.1 SATICI, www.alsemotor.net adresi üzerinden kayıt olduğu Biblocu.net E-Ticaret Abonelik Sistemi’ne ücret bilgileri başlığı altında yazan aylık birim tutarı kredi kartından seçtiği pakete göre ya her ay ya da yıllık olarak her yıl tahsil edilmesini kabul eder. Kredi Kartında tahsilat ile ilgili bir sorun yaşanması halinde Biblocu.net, SATICI’ya bildirimi e-posta yoluyla yapar. SATICI, bildirimi aldıktan en geç üç (3) işgünü içerisinde kredi kartıyla ilgili sorunu çözmek ve ödemesini gerçekleştirmezse Biblocu.net verdiği tüm hizmetleri ödeme alınana kadar durdurma, askıya alma ya da iptal etme hakkını elinde tutar.

5.2 SATICI Hizmet’i kullanması karşılığında Websitesinde satışını gerçekleştirdiği her bir mal ve/veya hizmet başına değeri satışı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmet üzerinden hesaplanacak olan komisyon bedelini Biblocu.net’a ödeyecektir. Söz konusu komisyon bedeli Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket tarafından doğrudan Biblocu.net’a yapılacaktır.

5.3 Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket, tahsil edilen komisyon bedeline ilişkin olarak SATICI’ya fatura düzenleyecektir.

5.4 SATICI  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda SATICI, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6. SATICI’NİN YASAL SORUMLULUKLARI

6.1 SATICI, SATICI’nın tacir veya esnaf olması durumunda Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce Websitesinde ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az birini, tebligata elveriş olan Kayıtlı Posta Adresini, SATICI’nın esnaf olması durumunda vergi kimlik numarasını, tacir olması durumunda Merkez Sicil Sistemi Kayıt Numarasını, Merkez Adresi ve Onaylanmış Telefon Numarasının Biblocu.net’da bulunduğuna ilişkin bilgiyi; SATICI’nın tacir veya esnaf olmaması durumunda adı ve soyadına, ikametgâhının bulunduğu ile Merkez Adresi ve Onaylanmış Telefon Numarasının Biblocu.net’da bulunduğuna ilişkin bilgiyi eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak bulundurur.

6.2 SATICI 6.1 maddesinde yer alan bilgileri işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce resmi ve/veya onaylı belgelerle tevsik etmediği ve Biblocu.net’a bu bilgileri içeren resmi ve/veya onaylı belgeleri tevdi etmediği sürece kendisine tahsis edilen internet sitesi üzerinden mal ve/veya hizmet satışına başlayamayacaktır.

6.3 SATICI 6.1. maddesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygunluğundan tamamen kendisi sorumludur. SATICI 6.1 maddesinde yer alan bilgilerde kısmen de olsa herhangi bir değişiklik olması durumunda söz konusu değişikliği derhal SATICI Sayfasında göstermekle ve bu değişikliği derhal Biblocu.net’a bildirmek ve değişikliği tevsik eden resmi ve/veya onaylı belgeleri Biblocu.net’a tevdi etmekle yükümlüdür.

6.4 Alıcı tarafından SATICI’dan satın alınan ve mal ve/veya hizmetlerde herhangi bir eksiklik, aksaklık, arıza, hasar, ayıp, ziyan, geç teslim olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla söz konusu malın tesliminin ve/veya hizmetin SATICI ile Alıcı arasında yapılan sözleşmeye uygun olarak ifa edilmemesi ve/veya hiç ifa edilmemesi hallerinde SATICI Biblocu.net’ın hiçbir surette sorumlu olmayacağını, Alıcı’nın zarara uğraması halinde söz konusu zararı herhangi bir ad ve nam altında tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın zarara uğraması ve Biblocu.net’ın Alıcı’nın zararını karşılamak zorunda kalması halinde, SATICI Biblocu.net’ın Alıcı’ya ödediği tazminat tutarını, masrafları ve sair ad altında bütün ödemeleri Biblocu.net’ın yazılı talebiyle nakden ve eksiksiz olarak beş (5) işgünü içerisinde ödemeyi peşinen ve gayrı kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 SATICI, siparişi aldığını ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az birisini kullanılmak suretiyle derhal Alıcı’ya bildirir.

6.6 SATICI, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

6.7 SATICI, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yönetmeliklerde yer alan hüküm ve düzenlemeleri bildiğini, elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlarda bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan hizmet sağlayıcı olarak kendisi hakkında belirtilen tüm düzenlemelere bizzat uyacağını, yine hizmet sağlayıcı ve veri sorumlusu olarak elde ettiği ve kendine ait sistemlerde ve onun adına Biblocu.net E-Ticaret Abonelik Sistemi dahil Biblocu.net’ın işlettiği diğer sistemlerde işlenen SATICI’nın kontrolünde ve işi gereği toplanan ve işlenen kişisel verilerin uygulanan kanunlar kapsamında ve onlara uygun olarak işlenmesinden münhasıran sorumlu olacağı ve bunları kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmekte olup, bu sebeplerden ötürü Biblocu.net’ın hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını da bilmektedir.

6.8 Biblocu.net’ın SATICI’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda SATICI her ne isim altında olursa olsun Biblocu.net’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

6.9 SATICI, işbu 6 numaralı madde altında yer alan taahhütlerini ve/veya sorumluluklarını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatta yer alan hükümleri kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi neticesinde Biblocu.net’ın herhangi bir idari para cezası alması veya diğer her türlü yaptırıma maruz kalması durumunda, idari para cezası tutarı veya sair yaptırım veya tazminat Biblocu.net’ın yazılı talebiyle, ilgili talebi takip eden beş (5) işgünü içerisinde nakden ve eksiksiz olarak ödemeyi veya duruma göre zarar, ziyan veya yaptırımdan ötürü Biblocu.net’ın maruz kaldığı zararı nakden, defaten ve eksiksiz bir şekilde tazmin etmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10 SATICI, Madde 5’te tanımlanan bedelleri Biblocu.net’a ödemekle yükümlüdür.

6.11 SATICI’nın işbu 6 numaralı madde altında yer alan taahhütlerini ve/veya sorumluluklarını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatta yer alan hükümleri kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde Biblocu.net işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminatsız fesih etme hakkını elinde bulundurur. Bu halde Biblocu.net’ın SATICI’dan her türlü zararının tazmini için tazminat talep hakkı baki olacaktır.

SATICI, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya SATICI Sayfasında ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Biblocu.net’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Biblocu.net’ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Biblocu.net’ın söz konusu hakkını kullanması Biblocu.net’ın Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Biblocu.net Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.12 SATICI, Biblocu.net aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Biblocu.net’ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde Biblocu.net’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, SATICI’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, SATICI’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, Biblocu.net’a herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan SATICI aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Biblocu.net’ın SATICI’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Biblocu.net , SATICI’nın Www.alsemotor.net hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve SATICI’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

7. TARAFLAR’IN SORUMLULUKLARI VE Biblocu.net’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI

7.1 Her iki Taraf genel ticari yasa, ahlak ve kurallara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer ilgili tüm düzenleme, ikincil mevzuat ve regülasyonlara uygun olarak sürdüreceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Taraflar, özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair bütün ilgili yasaların hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 Biblocu.net Hizmet kullanımı sırasında SATICI’ya ait olan ve SATICI tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden Biblocu.net hiçbir surette sorumlu değildir. SATICI Websitesinde bulundurduğu tüm içerikten, bu içerik ve içeriğe konu mal ve/veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun bulunması halinde tek başına sorumludur. Bu hususlarda Biblocu.net’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.